• Hoge mate van productkennis
  • Franco levering binnen 24 uur
  • Eigen transport

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BBM, Bakker Bevestigings Materialen Vof, hierna te noemen: “BBM”, en op alle overeenkomsten die BBM met de wederpartij worden gesloten. De wederpartij wordt in het vervolg aangeduid met: “Opdrachtgever”.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover schriftelijk tussen Opdrachtgever en BBM overeengekomen.
1.3 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.


2. Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BBM komen tot stand doordat Opdrachtgever schriftelijk een door BBM uitgebrachte offerte of een op andere wijze gedaan aanbod accepteert.
2.2 Opdrachtgever kan aan een overeenkomst met BBM geen rechten ontlenen, alvorens zij de offerte van BBM voor akkoord heeft ondertekend en deze aan BBM heeft verzonden.
2.3 Tenzij anders vermeld, zijn offertes van BBM steeds geldig gedurende 14 dagen na hun dagtekening.


3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 BBM zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, voor zover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.
3.2 Opdrachtgever zal BBM, al dan niet op verzoek van BBM, in verband met de uitvoering van de opdracht steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan BBM ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn. BBM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.
3.4 Opdrachtgever is gehouden om BBM onverwijld te informeren met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.


4. Termijnen voor nakoming
4.1 Overeengekomen termijnen voor het verrichten van diensten voor levering van zaken en goederen of de installatie daarvan zijn nimmer fataal. Indien BBM niet binnen de afgesproken termijn de desbetreffende diensten verricht, producten (af)levert of installeert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. Opdrachtgever dient BBM dan eerst in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming.


5. Prijzen
5.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de geldende prijzen van Opdrachtgever altijd exclusief omzetbelasting.
5.2 Indien Opdrachtgever de door BBM verkochte zaken niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst kan nemen of indien de door Opdrachtgever aangegeven bestemming op dat moment niet toegankelijk is, zullen deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever worden vervoerd en opgeslagen, totdat BBM deze alsnog bij Opdrachtgever kan afleveren en/of installeren.

6. Betaling
6.1 Betaling door Opdrachtgever dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens voor zover partijen schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Partijen sluiten iedere mogelijkheid voor Opdrachtgever uit om zich op verrekening of opschorting te beroepen tegenover haar verplichting om verschuldigde factuurbedragen aan BBM te voldoen.
6.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever aan BBM een contractuele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen.
6.4 Indien Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling en BBM
om die reden de vordering ter incasso uit handen moet geven, is Opdrachtgever buitengerechtelijke
incassokosten gelijk aan 15% van de achterstallige hoofdsom verschuldigd.
6.5 Indien Opdrachtgever nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan BBM doet, wordt deze
eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, daarna op
de aan Opdrachtgever verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.
6.6 Indien Opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van openstaande facturen,
is BBM bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, op te schorten.

7. Reclames
7.1 Reclames met betrekking tot de door BBM geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden dienen
aan BBM kenbaar te worden gemaakt binnen 14 dagen na aflever- of opleverdatum, dan wel binnen 14
dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs
niet eerder kon ontdekken.
7.2 Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet
op.
7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van BBM) heeft BBM de
keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte facturen, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, het repareren of vervangen van de desbetreffende door
haar geleverde zaken of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een
restitutie naar evenredigheid van de reeds betaalde facturen.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 BBM behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die zij in het kader van een overeenkomst met
Opdrachtgever levert, totdat Opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen ten opzichte van BBM
uit de desbetreffende overeenkomst en uit eerdere en latere soortgelijke overeenkomsten met BBM
volledig is nagekomen. Hetzelfde geldt voor alle immateriële goederen die BBM in het kader van enige
overeenkomst aan Opdrachtgever dient over te dragen.
8.2 Opdrachtgever is gehouden om, indien zij op enig moment jegens BBM tekort schiet in de nakoming
van enige verplichting uit enige overeenkomst met Opdrachtgever, alle zaken en immateriële goederen
waarop een eigendomsvoorbehoud van BBM rust, aan BBM ter beschikking te stellen. Opdrachtgever
machtigt BBM reeds nu voor alsdan om de bedrijfsruimten en terreinen van Opdrachtgever te berijden
en/of te betreden, teneinde zaken en immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van
BBM rust weg te (doen) voeren.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Iedere aansprakelijkheid van BBM is beperkt tot onder garantie of onderhoud vallende
herstelwerkzaamheden, behalve indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van BBM.
9.2 BBM is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade met inbegrip van maar niet
beperkt tot schade wegens niet tijdige levering, schade aan andere goederen van de klant of van een
derde, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de diensten of goederen door de klant,
omzetverlies, winstderving, verlies van goodwill of schade door onwerkzaamheid van de goederen,
noch voor schade wegens onjuiste en/of onvolledige informatie van de klant.
9.3 In alle gevallen waarin BBM niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit
hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde van het geleverde, althans het deel daarvan
waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een
verzekeraar van BBM, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
9.4 Ingeval van een duurovereenkomst wordt als "factuurwaarde" aangemerkt het bedrag dat door BBM
is gefactureerd voor werkzaamheden verricht in de periode van drie maanden vóór het
schadeveroorzakende feit, zulks onder aftrek van eventueel over die periode en voor die
werkzaamheden gecrediteerde bedragen.

10. Tussentijdse beëindiging
10.1 Ieder der partijen heeft in de onderstaande gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht
de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, bij
aangetekende brief, te beëindigen indien de wederpartij:
a. in staat van faillissement verkeert, haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, zij aan
haar crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, dan wel onder het recht van een vreemde
staat een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van de voornoemde
gebeurtenissen of toestanden;
b. haar bedrijfsactiviteiten beëindigt;
c. in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde en nadat zij in gebreke is gesteld, niet binnen
30 dagen alsnog haar verplichtingen nakomt;
d. herhaaldelijk toerekenbaar tekort komt of zodanig toerekenbaar tekort is gekomen dat voortzetting
van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd;
e. een terecht beroep doet op overmacht en deze langer dan 30 dagen heeft geduurd of zodra vaststaat
dat deze periode langer dan 30 dagen zal duren.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BBM is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan
wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige bestaande of toekomstige
rechtsbetrekking, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Wijziging algemene voorwaarden
12.1 BBM is gerechtigd, gedurende de loop van een duurovereenkomst met Opdrachtgever de daarop
van toepassing zijnde algemene voorwaarden aan te passen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1
maand nadat haar is medegedeeld dat de nieuwe door BBM te hanteren algemene voorwaarden de
overeenkomst met Opdrachtgever in het vervolg zullen beheersen, aan BBM te kennen heeft gegeven
dat zij onder de nieuwe voorwaarden de overeenkomst met BBM niet wenst voort te zetten, gelden deze
nieuwe algemene voorwaarden voor de desbetreffende overeenkomst.
12.2 Indien Opdrachtgever op grond van het vorige lid aangeeft de overeenkomst niet te willen
voortzetten, heeft BBM de keuze tussen voortzetting van de overeenkomst onder de bestaande
algemene voorwaarden of het beëindigen van de overeenkomst met Opdrachtgever. In dat laatste geval
is zij jegens Opdrachtgever niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Onze partners